Physical Science – Batch 28

Academic Year:2017/2018
Commenced: June 2019

 1. Mr Vipooshanan R.
 2. Mr Amarasinghe N.M.A.
 3. Miss Chandrasekara H.C.A.R.R.
 4. Miss Dayarathna D.S.P.
 5. Mr Dharmarajah R.
 6. Mr Dinesh K.
 7. Miss Dissanayaka D.M.O.V.
 8. Mr Dissanayake G.D.C.M.L.
 9. Mr Dissanayake R.M.U.G.R.S.
 10. Miss Easwaranantham T.
 11. Mr Edirisingha E.A.K.S.
 12. Miss Eladsumikanthan V.
 13. Mr Fernando Kvp
 14. Mr Ihsan M.I.M.
 15. Miss Janarthan J.
 16. Mr Jayasinghe J.M.T.S.
 17. Miss Jayasundara L.H.M.C.S.
 18. Miss Kamshika.K
 19. Miss Kanapathy D.
 20. Miss Karunakaran M.
 21. Miss Kawshalya J.A.D.S.
 22. Miss Kiruthiha S.
 23. Miss Lishaliny J
 24. Miss Navaratnam B.
 25. Miss Nithurjini.C
 26. Mr Perera D.B.P.
 27. Miss Perera G.M.S.D.
 28. Mr Pirinthapan R.
 29. Miss Premaratnam S.
 30. Mr Ramanaruban R.
 31. Miss Ratnasabapathy Y.
 32. Miss Saranja.N
 33. Miss Sarmila P.
 34. Mr Sinthusan F.P.
 35. Mr Sivappirasanna S.
 36. Mr Sivatharsan M.
 37. Miss Srikantharasa M.
 38. Mr Subangan S.
 39. Mr Sujeevan N.
 40. Mr Thanushan M.
 41. Miss Tharmalingam A.
 42. Miss Thavarasa S.
 43. Miss Thiripuwaneswaran M.
 44. Mr Thulakshan P.
 45. Mr Tilaksan A.
 46. Mr Vithanage V.T.Y.S.
 47. Mr Wicramasinha W.M.A.I.S.
 48. Mr Yuventhira N.
 49. Miss Selvanayagam A.
 50. Mr De Silva T.H.S.I.S.
 51. Mr Mahima R.A.I.

Honours Degree

 1. Ms. Saranja Navaneethakumar
 2. Ms. Saranja Thavarasa
 3. Mr.Rangan Ramanaruban
 4. Ms.Arani Tharmalingam
 5. Ms. Sridharan Kiruthiha