Former Academic Staff

Dr. S. Kanaganathan

Mr. K. Kannan

Mr. K. Kesavan

Mr. M. Sabesan

Ms. Dhushyanthi Manichandran
(nee Mylvaganam)

Dr. S. Mahesan

Former Academic Support Staff

Mr. R. Nagulan

Former Administrative Staff

Mr. M. Rajendram

Mr. P. Amirtharajah