Physical Science – Batch 11

Academic Year: 2000 – 2001
Commenced: Nov 2000

 1. Mr R. Aravinthan
 2. Mr T.Mathialakan
 3. Mr K.Sivanesan
 4. Mr M.Thushyanthan
 5. Mr V.Ilamathanan
 6. Mr N.Kamalathasan
 7. Mr R.Karmuhan
 8. Mr R.Prapaharan
 9. Mr M.Ramanan
 10. Mr M.Ravivarman
 11. Miss T.Velummylum
 12. Miss K.Thiyagarajah
 13. Mr S.Rajendran
 14. Mr T Lenin.Arivalakan
 15. Mr P.Thayaparan
 16. Mr V.Thushyanthan
 17. Mr T.Uthayathasan
 18. Mr K.Venugoban
 19. Miss V.Rajasingam

Special Degree

 1. Mr T.Mathialakan
 2. Miss K.Thiyagarajah
 3. Mr M.Thushyanthan
 4. Mr R.Karmuhan