Computer Science – Batch 12

Academic Year: 2016/2017
Commenced: Jun 2018

 1. Ms. Janani Kangesan
 2. Ms. D. M. S. H. Dissanayaka
 3. Mr. Krishnamoorthy Thanushan
 4. Ms. Supasthika Amirthalingam
 5. Mr. Srikaran Jatheesan
 6. Ms. Divya Varatharajan
 7. Ms. S. K. Sathsarani
 8. Ms. Sinthuja Arumainayagam
 9. Mr. R. A. S. Rathnayaka
 10. Mr. A. G. M. Fawzy
 11. Mr. Y. M. Silhan
 12. Mr. N. S. A. Arachchi
 13. Mr. H. G. T. P. Ranaweera
 14. Mr. S. J. M. I. M. B. Samarakoon
 15. Mr. M. L. M. Sanoos
 16. Mr. A. Isuru Lakmal
 17. Mr. M. A. R. R. Muhammadh
 18. Ms. E. Manivannan
 19. Mr. M. H. M. Himaz
 20. Mr. M. I. A. Aneeque
 21. Mr. M. H. M. Hisham
 22. Ms. D. H. Wickramasinghe
 23. Ms. M. Mathusha
 24. Mr. M. M. M. H. Thilakarathne
 25. Mr. P. B. W. L. M. Samarakoon
 26. Mr. W. L. C. S. Wijesundara
 27. Mr. P. A. W. G. R. Perera
 28. Mr. D. M. S. K. Dissanayaka
 29. Mr. U. M. Afrid
 30. Ms. Kishani Kandasamy
 31. Mr. L. H. M. B. S. Bandara
 32. Mr. Prathaban Kavin
 33. Mr. P. A. Gamage
 34. Ms. V. Thangarajah
 35. Mr. H. P. I. Madushan
 36. Mr. E. M. C. G. Ekanayake
 37. Ms. Panojah Nadarasa
 38. Mr. M. Yathushanan
 39. Mr. K. Kisnakumar
 40. Mr. Karthikesu Kogul
 41. Mr. Sritharan Kajith
 42. Mr. L. Kiritharan
 43. Ms. S. Ranjithamalar
 44. Mr. M. A. H. N. Mallawarachchi
 45. Mr. Z. M. Ardil
 46. Mr. S. Lokavanilavan
 47. Mr. R. M. L. Kavinda
 48. Mr. H. M. C. S. Rathnayake
 49. Mr. Nawab Yousufi