Computer Science – Batch 09

Academic Year: 2013/2014
Commenced: April 2015

 1. Mr. S. Jathurshan
 2. Mr. W. M. C. K. Bandara
 3. Miss. N. A. Hendhavitharana
 4. Mr. M. Kausik
 5. Mr. N. Pirunthapan
 6. Mr. K. B. R. P. Dharmaranga
 7. Mr. J. B. S. Dias
 8. Mr. A. Thuvaragan
 9. Mr. H. M. C. M. B. Rathnayaka
 10. Miss. Ahreby, S.
 11. Miss. Ligitha, Y.
 12. Miss. Saranya, B.
 13. Mr. R. Prithweeraj
 14. Mr. S. Kajaluxshan
 15. Mr. T. M. S. U. Tennakoon
 16. Mr. D. M. D. C. Dissanayake
 17. Mr. K. A. S. R. Thilakarathna
 18. Mr. D. H. M. D. Lakpriya
 19. Mr. T. M. V. D. Gunasekara
 20. Mr. H. A. C. L. M. Senanayaka
 21. Mr. S. Paheerathan
 22. Mr. A. Tharsikan
 23. Mr. K. M. Hafni
 24. Miss. N. M. S. I. Nissanka
 25. Mr. M. M. R. S. Manathunga
 26. Mr. H. S. A. S. Jayalath
 27. Mr. C. Dhanesh Kumar
 28. Mr. H. Sabbir Hossain