Physical Science – Batch 27

Academic Year: 2016/2017
Commenced: June 2017

 1. Ms. H. M. J. N. Herath
 2. Ms. Vishnuga Sivakumaran
 3. Ms. Thirisika Pragalathanan
 4. Mr. S. Kumareasan
 5. Ms. Nishani Poovalingam
 6. Mr. Nagaraja Senthuran
 7. Ms. Kugapriya Kumarasamy
 8. Ms. Sathiyaseelan Kosika
 9. Ms. Luxsana Paramaseelan
 10. Mr. Mageswaran Janarthanan
 11. Ms. Thuvaraka Thiraviyarasa
 12. Ms. Mithusha Thillaivasan
 13. Ms. L. M. Premitha
 14. Ms. Gnanasegaram Sulojana
 15. Mr. Nanthakumar Pakirathan
 16. Mr. Ganesharajan Anojan
 17. Ms. Thayani Jeganathan
 18. Ms. R. H. M. M. S. Rajakaruna
 19. Mr. Maharaja Thinesh
 20. Ms. Dilaxsha Thangarasa
 21. Mr. Subramaniam Prashanth
 22. Ms. Rajanadeswaran Justilla
 23. Ms. Perinpanathan Mathusha
 24. Mr. W. D. S. D. Wijesingha
 25. Mr. D. M. R. L. Dassanayaka
 26. Mr. R. M. I. U. Rathnayake
 27. Ms. S. R. M. D. Samarakoon
 28. Ms. Sabaraththinam Vithusla
 29. Ms. K. T. L. I. K. Silva
 30. Ms. Keerthiga Thiruganasothy
 31. Mr. Y. B. K. P. De Kostha
 32. Ms. K. Gunabalasingam
 33. Mr. L. R. L. W. Weerawardhana
 34. Ms. Varaginy Subramaniyam
 35. Ms. Thavachchelvam Nitharsini
 36. Mr. W. W. M. H. A. S. Weebadde
 37. Mr. P. D. S. D. Pathirage
 38. Mr. S. V. Sasanka
 39. Mr. Vigneswaran Khariharan
 40. Ms. Karunagaran Kaarunja
 41. Mr. K. L. S. P. Senarathna
 42. Ms. J. A. L. N. Jayakody
 43. Ms. W. A. R. T. Gunasekara
 44. Mr. R. N. N. Rajapaksha
 45. Mr. Chandran Nivethan
 46. Mr. R. R. A. Prasanga
 47. Ms. K. U. Premalal
 48. Mr. F. R. D.N Leon
 49. Mr. Sabaratinam Subashkar
 50. Mr. M. S. Chathuranga
 51. Ms. S. Sreeskantharajaah
 52. Ms. M. Amirthalingam
 53. Mr. R. Vipooshanan
 54. Mr. V. Thushanth

 

Honours Degree

 1. Miss. Vishnuga Sivakumaran
 2. Miss. Thirisika Pragalathanan
 3. Mr. Sithamparanadesan Kumareasan
 4. Miss. Nishani Poovalingam
 5. Mr. Nagaraja Senthuran
 6. Miss. Kugapriya Kumarasamy
 7. Miss. Sathiyaseelan Kosika
 8. Miss. Luxsana Paramaseelan
 9. Mr. Mageswaran Janarthanan
 10. Miss. Thuvaraka Thiraviyarasa
 11. Miss. Mithusha Thillaivasan
 12. Miss. Louis Mariyanayagam Premitha
 13. Miss. Gnanasegaram Sulojana
 14. Mr. Nanthakumar Pakirathan
 15. Miss. R. H. M.M. S. Rajakaruna
 16. Mr. Maharaja Thinesh
 17. Miss. Dilaxsha Thangarasa
 18. Mr. Subramaniam Prashanth
 19. Miss. Rajanadeswaran Justilla
 20. Miss. Perinpanathan Mathusha
 21. Mr. D. M. R. L. Dassanayaka
 22. Mr. R. M. I. U. Rathnayake
 23. Miss. S. R. M. D. Samarakoon
 24. Miss. Sabaraththinam Vithusla
 25. Miss. K. T. L. I. Kumari Silva
 26. Mr. Y. B. K. P. De Kostha
 27. Miss. Kashthury Gunabalasingam
 28. Mr. L. R. L. W. Weerawardhana
 29. Miss. Varaginy Subramaniyam
 30. Miss. Thavachchelvam Nitharsini
 31. Mr. W. W. M. H. A. S. Weebadde
 32. Mr. P. D. S. Dilan Pathirage
 33. Mr. Sammu Vishwa Sasanka
 34. Mr. Vigneswaran Khariharan
 35. Miss. Karunagaran Kaarunja
 36. Mr. K. L. S. P. Senarathna
 37. Miss. J. A. L.N.Jayakody
 38. Miss. W. A. R. T. Gunasekara
 39. Mr. R. N. N. Rajapaksha
 40. Mr. Chandran Nivethan
 41. Mr. R. R. A. Prasanga
 42. Miss. K. Ujenda Premalal
 43. Mr. F.R.Dunstan Leon
 44. Mr. M. Sandun Chathuranga
 45. Miss. Sreesangameera S.
 46. Miss. Mathanki A.
 47. Mr. V.Thushanth