Physical Science – Batch 25

Academic Year: 2014/2015
Commenced: April 2016

 1. Miss. M. I. Fathima Hajistha
 2. Mr. K. K. C. Siriwardhana
 3. Mr. T. Gowritharan
 4. Mr. T. N. Karunarathne
 5. Miss. M. M. H. D. Marasinghe
 6. Mr. R. Rakulan
 7. Miss. P. M. D. E. Wathsala
 8. Miss. R. D. C. H. Wijesinghe
 9. Mr. G. W. N. S. Gunasekara
 10. Mr. H. D. C. Kaushila
 11. Miss. Anusa, S.
 12. Miss. Amalaseeli, A.
 13. Mr. M. A. Ashfaq Ahamed
 14. Miss. W. R. W. M. D. D. Bandara
 15. Mr. R. M. S. P. Gunawardana
 16. Mr. S. Mohamed Isfak
 17. Miss. Kavidha, B.
 18. Mr. Y. Kirishanthan
 19. Mr. S. Linesraj
 20. Mr. S. Nilogithan
 21. Mr. K. Rakavan
 22. Mr. P. V. Robinroy
 23. Mr. S. Sangarlal
 24. Miss. Saruhashini, M.
 25. Mr. M. Sathurshan
 26. Miss. Shahilashinie, R.
 27. Mr. S. Shanmugapriyan
 28. Mr. K. S. S. Silva
 29. Miss. Suhirthashini, M.
 30. Mr. J. Vithurshan
 31. Miss. Nirubikaa, R.
 32. Mr. M. P. D. T. Priyankara
 33. Mr. H. M. A. H. B. Herath
 34. Mr. V. Pakeesan
 35. Miss. H. M. S. S. Herath
 36. Miss. Ruksala, J.
 37. Mr. T. Thanujan
 38. Mr. M. D. G. P. Ranasingha
 39. Miss. Anushiya, S.
 40. Miss. Tharani, T.
 41. Mr. S. Ainkaran
 42. Miss. Vijiththa, T.
 43. Mr. G. Ananthan
 44. Miss. M. B. N. U. K. Silva
 45. Mr. R. S. D. Ranasingha
 46. Miss. D. K. Hemachandra
 47. Mr. M. Ashwak Akbar
 48. Mr. D. Arjun
 49. Miss. K. W. P. Balasooriya
 50. Miss. M. G. S. K. Balasooriya
 51. Mr. M. Botharanan
 52. Mr. S. D. M. Herath
 53. Miss. Hethini, S.
 54. Miss. S. M. M. S. Jayawardhana
 55. Miss. Janaki, J.
 56. Miss. Rogetha Mary, J.
 57. Mr. J. J. M. M. Kumara
 58. Miss. R. P. S. Lankadari
 59. Mr. W. E. Mahawaduge
 60. Miss. R. M. A. H. Manewa
 61. Miss. Mathangi, M.
 62. Miss. W. A. D. D. Nimeshika
 63. Mr. M. Niroshan
 64. Miss. Nivetha, N.
 65. Miss. J. A. S. Perera
 66. Miss. R. M. M. W. K. Rajapaksha
 67. Miss. B. K. S. N. Rodrigo
 68. Miss. Sakiththiya, S.
 69. Miss. Abirame, S.
 70. Miss. Nivethana, S.
 71. Miss. Sampavi, S.
 72. Miss. Lawshiga, T.
 73. Miss. W. M. N. K. Weerasingha
 74. Mr. R. R. R. Pathirana
 75. Miss. R. M. D. R. S. Rathnayaka
 76. Miss. W. A. T. J. Thilakarathna
 77. Miss. K. A. I. M. Kumarasingha
 78. Miss. E. P. R. S. Ethugala
 79. Mr. S. Satheeskumar
 80. Miss. B. K. M. D. N. Rodrigo
 81. Miss. W. G. A. B. Chandrasena

 

Honours Degree

 1. Mr. Gnanamoorthy Ananthan
 2. Ms. Amalaseeli Arulthasan
 3. Ms. W. R. W. M. Dilshika Dilshani Bandara
 4. Ms. S. M. Malki Sandamini Jayawardhana
 5. Ms. Balasubramaniyam Kavidha
 6. Mr. R. M. Ayodhya Hansamala Manewa
 7. Mr. Santhiranantham Nilogithan
 8. Ms. W. A. D. Dilini Nimeshika
 9. Ms. Nirmalanathan Nivetha
 10. Mr. Peter Vimalathas Robinroy
 11. Ms. B. K. Shevindi Navanjana Rodrigo
 12. Mr. Sangaranathan Sangarlal
 13. Ms. Saruhashini Mahendran
 14. Mr. Matheews Sathurshan
 15. Ms. Sampavi Sriskandarajah
 16. Ms. Lawshiga Thurairasasingam
 17. Ms. Nirubikaa Ravikumar
 18. Mr. M. P. D. Thariju Priyankara
 19. Ms. H. M. Sewmi Shayanara Herath
 20. Ms. W. A. T. Jinanjanee Thilakarathna
 21. Ms. E. P. Rasanginee Sarangika Ethugala
 22. Ms. B. K. M. Dilini Nuwanga Rodrigo
 23. Ms. Vijiththa Thangarajah
 24. Ms. W. G. A. Buddhini Chandrasena