Physical Science – Batch 20

Academic Year: 2009/2010
Commenced: Oct 2010

 1. Mr U. Prasanna
 2. Mr A. Achchuthan
 3. Miss Baweithra, U.
 4. Miss Vinothini, V.
 5. Miss Sutharsini, S.
 6. Miss Shaminy, N.
 7. Miss Mathura, S.
 8. Miss Thulasika, V.
 9. Mr K. Arulgnanavel
 10. Miss Jeevana, S.
 11. Miss Sopitha, T.
 12. Mr Y. Vathanaseelan
 13. Mr S. Prakalathan
 14. Miss Tharsitha, P.
 15. Miss Kalyani, T.
 16. Miss Vithuja, S.
 17. Miss Kirisanthy, T.
 18. Miss Kanapriya, K.
 19. Mr Y. Achchuthan
 20. Mr T. Gausigan
 21. Miss Samantha Tharani, J.
 22. Miss Bavanthini, K.
 23. Miss Piruntha, B.
 24. Mr P. Kuruparan
 25. Mr J.J. Nilukshan Croos
 26. Mr K. Kapilan
 27. Mr K. Ragavan
 28. Miss Ajubana Azmi, Y.
 29. Miss Thanusha, S.

Special Degree

 1. Mr Y. Achchuthan
 2. Miss Kanapriya, K.
 3. Mr K. Kapilan
 4. Miss Kirisanthy, T.
 5. Mr J.J. Nilukshan Croos
 6. Miss Samantha Tharani, J.
 7. Miss Sopitha, T.
 8. Miss Thulasika, V.