Physical Science – Batch 14

Academic Year: 2003/2004
Commenced: Apr 2004

 1. Mr K. Ashok Raj Babu
 2. Mr S. Baherathan
 3. Mr K. Gajan
 4. Miss K. Gayathiri
 5. Miss B. Janani
 6. Miss N. Jasica
 7. Mr K. Jeyakanthan
 8. Mr R. Kanenthiran
 9. Miss V. Karuna
 10. Mr R. Kavikumar
 11. Mr T. Kokul
 12. Miss S. Kugapaliny
 13. Mr R. Kugaraj
 14. Mr S. Mathanaraj
 15. Mr S. Narthanan
 16. Mr K. Nishanthan
 17. Mr K. Prashanthan
 18. Mr S. Pratheepan
 19. Miss Mu. Vijitha
 20. Mr M. Pragash
 21. Mr A. Ramesh
 22. Mr A. Rasekaran
 23. Mr JJ. Regiman
 24. Mr R. Sakuntharaj
 25. Mr K. Shanthanakrishnan
 26. Miss Ma. Vijitha
 27. Mr S. Srirakulan
 28. Mr Y. Suthakar
 29. Mr T. Sutharshan
 30. Miss S. Thamira
 31. Miss S. Thanusha
 32. Miss T. Tharsika
 33. Mr T. Thayalingam
 34. Mr K. Thevaruban
 35. Mr T. Thevatharshan
 36. Mr B. Senthuran
 37. Miss R. Praba

Special Degree

 1. Mr T. Kokul
 2. Mr K. Shanthanakrishnan
 3. Mr A. Rasekaran
 4. Miss Ma. Vijitha
 5. Mr R. Sakuntharaj
 6. Mr T. Thevatharshan