Physical Science – Batch 12

Academic Year: 2001/2002
Commenced: Oct 2001

 1. Miss B.Ganesharajah
 2. Mr G.Ranjithkumar
 3. Mr A.Ramalingam
 4. Mr G.Kumanan
 5. Miss V.Kumarasivam
 6. Miss S.Selvanayagam
 7. Mr R.Manoj Anthonipillai
 8. Mr M.Sanjeevan
 9. Mr M.Siyamalan
 10. Mr V.Senthooran
 11. Mr V.Emulse Nirmalan
 12. Mr M.Suthakaran
 13. Miss S.Satkunanathan
 14. Mr G.Gnanapragasam
 15. Mr R.Thananjeyan
 16. Mr B.Tharushan
 17. Mr M.Jeyanthan
 18. Miss S.Rajagopalan
 19. Miss Y.Paramsothy
 20. Mr J.Jeyapriyan
 21. Miss T.Sellathurai
 22. Mr V.Vinoharan
 23. Mr P.J.Jeyanathan
 24. Mr J.Prasanna
 25. Mr K.Visakan
 26. Mr T.Kishanthan
 27. Mr W.Mahitharan
 28. Mr S.Arudselvam
 29. Mr N.Rajiesh

Special Degree

 1. Miss B.Ganesharajah
 2. Mr B.Tharushan
 3. Miss V.Kumarasivam
 4. Mr V.Senthooran
 5. Miss Y.Paramsothy
 6. Mr M.Siyamalan
 7. Miss S.Satkunanathan
 8. Mr V.Vinoharan