Physical Science – Batch 10

Academic Year: 1999 – 2000
Commenced: Apr 2000

 1. Miss A. Arunasalam
 2. Mr T. Karan
 3. Mr V. Ketheeswaran
 4. Mr P. Kirupananthan
 5. Mr M. Mathavan
 6. Mr S. Nanthananarayanan
 7. Mr V. Praphakaran
 8. Mr S. Rajakumar
 9. Mr S. Rajkumar
 10. Mr T. Ranjith
 11. Mr K. Sadagopan
 12. Mr S. Sasikumar
 13. Miss S. Selliah
 14. Mr K. Paranitharan
 15. Mr N. Thevanedumaran
 16. Mr S. Vigneswaran
 17. Mr I. Shanmugaratnam
 18. Mr M. Sasitharan
 19. Miss B. Arunkumar
 20. Mr N. Lavanan
 21. Mr G. Priyanthan
 22. Mr A. Ramesan
 23. Mr B. Tharsan
 24. Mr T. Varothayan
 25. Mr T. Vishnuthas
 26. Mr T. Jasotharan
 27. Mr S. Ananthakumar
 28. Miss D. Rajaratnam
 29. Mr S. Jeyaseelan
 30. Mr K. Rugunan
 31. Mr T. Puvanarajan
 32. Mr S. Rathakrishnan
 33. Mr N. Navajeevan

Special Degree

 1. Mr T. Karan
 2. Mr N. Lavanan
 3. Mr S. Rajakumar
 4. Mr A. Ramesan
 5. Miss S. Selliah