Physical Science – Batch 04

Academic Year: 1993/1994
Commenced: Jun 1994

 1. Mr W. Nathitharan
 2. Mr T. Arudchelvam
 3. Mr S. Bhahirathan
 4. Miss S. Sivaganga
 5. Mr P. Thayaparan
 6. Mr K. Somaraj
 7. Mr S. Senthilraj
 8. Miss S. Janani
 9. Mr R. Nagulan
 10. Mr T. Thayalan
 11. Miss M. Nalini
 12. Mr S. Sivaskaran
 13. Mr T. Suresh
 14. Miss U. Ranganathan
 15. Mr V. Vathanathasan

Special Degree

 1. Mr T. Arudchelvam
 2. Miss S. Janani
 3. Miss U. Ranganathan