Physical Science – Batch 01

Academic Year: 1990/1991
Commenced: Nov 1991

 1. Miss Nirupa, B.
 2. Miss G. Sumathy
 3. Miss K.Varathaledchumy
 4. Miss Rajeevi, K.
 5. Mr R.Prabamugunthan
 6. Mr K.Sivathiran
 7. Mr P. Vakeesan
 8. Mr K.Thabotharan
 9. Miss M.Thenmoli
 10. Miss N. Sireethevi
 11. Mr N. Ganeshalingam
 12. Miss S. Nilani
 13. Miss V. Jeyanthini
 14. Mr K. Kesavan
 15. Mr N. Jebaranjan
 16. Mr P.Balaraj
 17. Mr S. Nithyanandam
 18. Mr S. Rudrasampavan
 19. Miss S. Subothini
 20. Mr S. Thirumahan
 21. Mr S. Sooryakumar
 22. Mr T. Thangasuthan
 23. Mr V. Sivakumar
 24. Mr V. Velmahiban
 25. Miss V. Akila
 26. Miss Inthumathy
 27. Miss S.Sivamathy
 28. Mr S. Pradeepan
 29. Miss V. Viveka
 30. Miss P.Sasikala

Special Degree

 1. Mr K.Thabotharan
 2. Mr K. Kesavan
 3. Mr V. Velmahiban
 4. Miss N. Sireethevi
 5. Mr S. Nithyanandam
 6. Miss V. Akila
 7. Mr N. Ganeshalingam
 8. Mr T. Thangasuthan