Head of the Department

Mr. S. Suthakar

Academic Staff

Dr. S. Mahesan

Dr. E. Y. A. Charles

Dr. K. Thabotharan

Prof. A. Ramanan

Prof. M. Siyamalan

Dr. (Mrs). B. Mayurathan

Dr. S. Shriparen

Dr. T. Kokul

Dr. K. Sarveswaran

Ms. J. Samantha Tharani (On Study Leave)

Ms. M. Mayuravaani

Dr. (Ms.) R. Nirthika

Visiting Lecturers

Dr. Y. Rahulamathavan

Dr. T. Uthayasanker

Dr. A. Kaneswaran

Mr. N. Sayooran

Academic Support Staff

Mr. V. Visithan

Mr. T. Sugirthan

Academic Staff (On Contract)

Mrs. N. Kesavi

Mrs. A. Saranya

Miss Lavanya Ratnabala

Mrs. Nishani Vishnujan

Mrs. P. Amutha

Miss Janani Kangesan

Mr Sivakumaran Sarvanan

Miss Thirisika Pragalathanan

Administrative Staff

Mr. Y. Hajanthan

Mr. N. Thileepan

Mrs. A. Vahini

Mr. A. Arulnesan

Mr. S. Sajeevan

Mr. G. Kajakesan